Discussion forum stock exchange
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom

Profile for KathyIDSX
Username KathyIDSX
Registered: 19-5-2017 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: 19-5-2017 at 07:18

Other Information
Site: http://gry-do-pobrania.foxen.pl/
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 12-10-1971
Bio: Minecraft jest gr_ bardzo nietypow_ jak na obecne standardy i przyzwyczajenia wi_kszo_ci graczy.
Mog_oby si_ wydawa_, _e gra oparta jedynie na kwadratach mog_aby si_ ola_ i zosta_ skre_lona na samym
pocz_tku. Jednak_e w sytuacji gry Minecraft reakcja graczy by_a nietypowa - lecz
i przyj_li bardzo pozytywnie sam jeden tytu_, dodatkowo gra
zdoby_a rzesze fanów na ca_ym _wiecie - zarówno tych m_odych i dodatkowo starszych.

Gr_ Minecraft stworzy_o niezale_ne studio Mojang AB.
Zabawa polega na wcieleniu si_ w posta_ kwadratowego bohatera którego zadaniem wydaje si_ zbieranie kwadratowych materia_ów, a nast_pnie wykonywanie z nich wszelkiego
rodzaju rzeczy oraz prze_yciu nocy
Minecraft jest tak naprawd_ jedn_ wielk_ plansz_, która jest generowana w niesko_czono__.
Nie ma tutaj sekundzie w którym gracz doszed_by na koniec mapy i musia_by zawróci_ - w Minecraftcie czego_ takiego nie powinno.
Gracz zawsze rozpoczyna w innym miejscu - nie zdarza si_ aby zacz__ gr_ od
momentu pocz_tku dwa razy w tym samym miejscu. Nadto ka_dym razem startuje si_
w innej lokacji - mog_ by_ to kotliny, góry, lasy, pustynie ewentualnie
pla_e. Podczas eksploracji generowanego _wiata gracz b_dzie kurz za zadanie zbiera_ wszystkie materia_y jakie przydadz_ mu si_ podczas dalszej batalii.
Z pozyskanych surowców gracze mog_ tworzy_ narz_dzia,
amunicja, inne materia_y przydatne w dalszej rozgrywce.
_wiat wy_ej wymieniony w Minecraftcie stworzony zwolni_ z bloków - kto_ ma inne w_a_ciwo_ci natomiast cechy oraz
nadaje si_ do zupe_nie innych ró_nych rzeczy - a co najwa_niejsze ka_dy
da si_ nagromadzi_ albo r_cznie albo przy pomocy odpowiednich narz_dzi.

Wype_nia posiada dwa tryby walki - najprostszym z nich jest oczywi_cie tryb kapitalny w którym gracze maj_
prawo _ycia w _wiecie bez przeszkód i tworzy_ wymarzone za
po_rednictwem siebie budowle. Kolejnym niuansem jest tryb Survival - ju_ sama nazwa
przejawia na poziom trudno_ci - gracz b_dzie mia_ mo_liwo__ zmierzenia si_ z
trudno_ciami takimi jak chocia_by wiara tylko w dzie_.
Po nocy na powierzchni_ wychodz_ potwory - ich g_ównym zadaniem jest pozbawienie _ycia naszego bohatera.
Odpowiednie przygotowanie si_ gracza uchroni_ go b_dzie
przed zagro_eniami z ciemni. Odpowiednie przedmioty - takie jak przygotowane jedzenie, utensylia, bro_,
pancerz natomiast schron przydadz_ si_ wszystkim graczowi.
twórcy gry zadbali chocia_ tak_e o podej_cie multiplayer.
Dzi_ki niemu niewykluczone widnieje stworzenie ca_kiem zajmuj_cych po__cze_ z innymi graczami.
Na skutek trybowi multi gracze mog_ spotkania si_na 1 serwerze
w kilka wzgl_dnie kilkadziesi_t graczy - komplet jest zale_ny
od serwera na który postawiona jest rozrywka.
Z tego powodu mo_liwe jest tworzenie ró_nych elementów rozgrywki.
W najwi_kszym stopniu kultowym jest oczywi_cie podej_cie w
którym gracze s_ w stanie budowania i walki spo_ród potworami.
Dzi_ki mnogo_ci graczy niewykluczone jest szybsze natomiast wi_kszej _cis_o_ci budowanie
- identycznie asekuracja przed potworami widnieje bez liku skuteczniejsza.
Pro_ciej dlatego _e gromadzi_ surowce w mnóstwo a broni_ si_
cho_by w dwie osoby poprzednio potworami.
Current Mood:
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

  Go To Top

Powered by XMB
XMB Forum Software © 2001-2012 The XMB Group
[Queries: 15] [PHP: 57.9% - SQL: 42.1%]

Avatar, photo, picture for your profil   .   Forum owner : Lester Connolly - New York     lester-connolly@hotmail.com   Locations of visitors to this page.

Discussion forum for stocks, investment board free. Growth shares, value investing, dividends, stock exchange. USA New York American English.
Please: Don't open a new discussion topic! Let your comment under one of the listed themes! Thanks!
Your advertising give under the topic ''Various comments'', there it will stay! But this is an investment forum.
If you will open a new topic, it will be deleted. If you will open more new topics, your name will be blocked.


The best book on stocks and investment - Bestseller 2016
Stocks and Exchange - the only Book you need         Author: Ladis Konecny
ISBN 9783848220656     contents in PDF     308 pages 17 x 22 cm     book cover in PDF
The best english book on stocks and investment - Bestseller 2016 in the USA, Great Britain, Canada and Australia
Sale :   Amazon.Com   Amazon.co.UK   Amazon.CA   Amazon.JP   Amazon.CN   The Nile   Amazon.fr   Amazon.itWe like value investing, to buy shares cheaply, with P/E below 15, P/B below 3.0, P/S below 3.0. If we want to sell the shares after one year with a profit, the enterprise or bank should expect that the earnings will grow more than 20% in the next 4 quarters. Also, the dividend should be paid, because even stocks with growth potential may be a year in the red and then it is boring, to be one year without dividend. In retirement, we want to receive an income higher from dividends than from the pension insurance. Here we will buy cheaply blue chip shares from old and large enterprises and banks, which the past 12 years approximately 10% per year increased revenues, earnings and dividends. When we buy these shares, they must have a dividend yield over 3.0% and we will keep them forever. After us, our kids will inherit them. Most of these shares are in the indices Dow Jones, Eurostoxx50, Stoxx50 and DAX.
American stock forum, investment board in English, discussion forum from the USA 100% free of charge. Value investing, growth stocks, dividends, stock exchange New York. A discussion board, known also as discussion group, discussion forum, message board and online forum, is a general term for any online bulletin board, where you can leave and expect to see responses to messages, you have left. Or you can just read the board.

FTSE         DAX         IBEX .
In the upper left corner there is the Dow Jones index.